Jaarvergadering

UITNODIGING JAARVERGADERING 2022

Het bestuur nodigt hierbij alle vrijwilligers en begunstigers uit voor de jaarvergadering van stichting Arboretum Oudenbosch op woensdag 9 maart 2022 19.30 uur in het entreegebouw, Achter ’t Postkantoor 1 te Oudenbosch.  

De agenda en andere relevante stukken treft u hieronder. 

Zowel in 2020 als 2021 kon de jaarvergadering spijtig genoeg niet in de gebruikelijke setting doorgaan. Als alternatief kozen we voor een digitale afwikkeling die begrijpelijk een geringe respons heeft gehad. Niettemin heeft het bestuur de daarop ingekomen reacties ter harte genomen en geen bezwaar gezien om de jaarrekening 2019 en 2020 vast te stellen. Bij dat besluit voelden we ons gesteund door de kascommissie die op basis van uitgebreide boekenonderzoek voorstelde om de jaarrekening goed te keuren en het bestuur te déchargeren voor het gevoerde financieel beleid.

In 2022 kunnen we, naar het zich nu laat aanzien, elkaar weer treffen in een fysieke bijeenkomst. Dat geeft het bestuur gelegenheid ten overstaan van de vergadering verantwoording af te leggen over het gevoerde beleid en vragen vanuit de vergadering te beantwoorden.

Behalve verantwoording afleggen en terugblikken over het afgelopen jaar blikken we ook vooruit. Wat staat ons te doen in het komende jaar? Welke jaarthema voeren we? Hoe verkeren we met onze omgeving? Zitten we, kijkend naar het meerjarenbeleid, nog op koers?

Op deze plaats kunnen we alvast wel stellen dat we in het komend jaar bij onze activiteiten het jaarthema ‘planten op reis’ omarmen zoals ook onze collega’s in de NVBT dat doen. Tegelijkertijd zullen we in 2022 een themaboekje ‘bomen van herinnering’ uitbrengen in het perspectief van het religieus erfgoed waarvan wij deel uitmaken. In binnen- en buitenland moet dat breed gepromoot worden om het toeristisch bezoek aan Oudenbosch c.q. Halderberge te stimuleren.

Natuurlijk is de jaarvergadering bij uitstek een gelegenheid om bij een hapje en een drankje stil te staan bij de geboekte resultaten en sowieso nog even gezellig na te praten.

AGENDA  JAARVERGADERING

9 maart 2022, 19.30 uur in entreegebouw

 1. Opening
 2. Mededelingen en vaststellen agenda.
 3. Terugblik op 2021
 4. Jaarrekening 2021

Toelichting op de jaarrekening 2021, bestaande uit:

  1. Jaarverslag 2021
  2. Balans 31 dec 2021
  3. Exploitatierekening 2021
  4. Verslag kascontrole commissie van de jaarrekening 2021.
  5. Vaststellen jaarrekening 2021.
 1. Begroting en meerjarenraming
  1.  Herziene begroting 2022
  2.  Overzicht bijdragen en tarieven voor 2022
  3.  Begroting 2023
  4.  Meer jaren investerings- en onderhoudsprogramma ‘22- ‘25.
 2. Benoeming lid in de kascontrole commissie voor de jaarrekening 2023.
 3. Blik naar de toekomst. Bespreken actuele en wenselijke ontwikkelingen aan de hand van o.a. het strategisch beleidsplan.
 4. Benoeming c.q. herbenoeming bestuursleden: voorstel ter vergadering.
 5. Rondvraag.
 6. Sluiting