Jaarvergadering

JAARVERGADERING 2023

Het bestuur nodigt hierbij alle vrijwilligers en begunstigers uit voor de jaarvergadering van stichting Arboretum Oudenbosch op

woensdag 8 maart 2023 19.30 uur in het entreegebouw, Achter ’t Postkantoor 1 te Oudenbosch.

AGENDA

 1. Opening
 2. Mededelingen en vaststellen agenda.
 3. Korte terugblik op 2022 door de voorzitter
 4. Jaarrekening 2022
  1. Jaarverslag 2022
  2. Balans 31 dec 2022
  3. Exploitatierekening 2022
  4. Verslag kascontrole commissie van de jaarrekening 2022.
  5. Vaststellen jaarrekening 2022.
 1. Begroting en meerjarenraming
  1.  Herziene begroting 2023
  2.  Overzicht bijdragen en tarieven voor 2023
  3.  Begroting 2024
  4.  Meer jaren investerings- en onderhoudsprogramma ‘23- ‘27.
  5. Vaststellen begrotingen en meerjarenprogramma.
 1. Benoeming lid in de kascontrole commissie voor de jaarrekening 2024.
 2. Benoeming c.q. herbenoeming bestuursleden.

Het bestuur stelt conform artikel 5.2. van de statuten voor om Lauran Willemsen en Kees Levering te benoemen als lid van het bestuur.

 1. Blik naar de toekomst.

Bespreken actuele ontwikkelingen, o.a. plan herinrichting Aloysiushof, in het perspectief van het strategisch beleidsplan.

 1. Rondvraag.
 2. Sluiting.

Na afloop doen we een drankje en een hapje.