Jaarvergadering

Beste mensen,

De geplande jaarvergadering (zie uitnodiging hieronder) - op 11 maart - gaat niet door!
In het perspectief van de verder aangescherpte maatregelen voor Brabant om de verspreiding van het Corona virus zoveel mogelijk te bedwingen naast het gegeven dat de jaarvergadering niet persé op 11 maart moet worden gehouden, heeft het bestuur besloten om de jaarvergadering te verdagen tot een nader vast te stellen datum.
In de bestuursvergadering van 3 april zal naar een nieuwe datum worden gezocht.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Het bestuur nodigt alle vrijwilligers, begunstigers en sponsoren van harte uit voor het bijwonen van de jaarvergadering van stichting Arboretum Oudenbosch op woensdag 11 maart 2020 in het entreegebouw, Achter ’t Postkantoor 1, 4731 PM Oudenbosch. Aanvang 19.30 uur.  AGENDA

 1. Opening
 2. Mededelingen en vaststellen agenda.
 3. Verslag jaarvergadering 13 maart 2019
 4. Terugblik op 2019, het jaar van “ beter met planten”
 5. Jaarrekening 2019: toelichting op de jaarrekening 2019, bestaande uit:
 • Jaarverslag 2019
 • Balans 31 dec 2019
 • Exploitatierekening 2019
 • Verslag kascontrole commissie van de jaarrekening 2019.
 • Vaststellen jaarrekening 2019.
 1. Begroting en meerjarenraming
 • Herziene begroting 2020
 • Overzicht bijdragen en tarieven voor 2020
 • Begroting 2021
 • Meer jaren investerings- en onderhoudsprogramma 2020-2023.
 1. Benoeming lid in de kascontrole commissie voor de jaarrekening 2020.
 2. Blik naar de toekomst. Bespreken actuele en wenselijke ontwikkelingen aan de hand van o.a. het strategisch beleidsplan en plan Tivoli e.o.
 3. Benoeming c.q. herbenoeming bestuursleden: voorstel ter vergadering.
 4. Rondvraag.
 5. Sluiting van de vergadering.

 

Het bestuur nodigt u van harte uit om na afloop onder het genot van een hapje en een drankje nog even gezellig samen te zijn.

relevante stukken: