Jaarvergadering

UITNODIGING                              JAARVERGADERING 2024

 

Het bestuur nodigt alle vrijwilligers en begunstigers uit voor de jaarvergadering van stichting Arboretum Oudenbosch op woensdag 6 maart 2024 19.30 uur in het entreegebouw, Achter ’t Postkantoor 1 te Oudenbosch.

 

AGENDA

 1. Opening
 2. Mededelingen en vaststellen agenda.
 3. Concept verslag jaarvergadering 2023
 4. Korte terugblik op 2023 door de voorzitter
 5. Jaarrekening 2023
  1. Jaarverslag 2023
  2. Balans 31 dec 2023
  3. Exploitatierekening 2023
  4. Verslag kascontrole commissie van de jaarrekening 2023.
  5. Vaststellen jaarrekening 2023.

 

 1. Begroting en meerjarenraming
  1.  Herziene begroting 2024
  2.  Overzicht bijdragen en tarieven voor 2024
  3.  Begroting 2025
  4.  Meer jaren investerings- en onderhoudsprogramma ‘24- ‘28.
  5. Vaststellen begrotingen en meerjarenprogramma.

 

 1. Benoeming lid in de kascontrole commissie voor de jaarrekening 2025.
 2. Benoeming c.q. herbenoeming bestuursleden.

Het bestuur neemt afscheid van Johan Nagtzaam en Carin van der Heijden en stelt conform artikel 5.2. van de statuten voor om Dymphie Rommens en Clasien van der Harst te benoemen als lid van het bestuur.

 1. Blik naar de toekomst. Wat zijn de actuele ontwikkelingen en doelen voor de komende periode?
 2. Rondvraag.
 3. Sluiting.

 

                                                                          Na afloop doen we een drankje en een hapje.