Jaarvergadering

JAARVERGADERING 2020 DIGITAAL

De jaarvergadering 2020 van stichting Arboretum Oudenbosch kon op 10 maart geen doorgang vinden vanwege de Covid-19 crisis. Gezien de situatie eind augustus en de verwachtingen voor het najaar zag het bestuur geen kans om de jaarvergadering nog op enig geschikt moment in dit jaar op een veilige en verantwoorde manier te laten plaats vinden. Vandaar ons besluit en deze oproep om de jaarvergadering samen met u digitaal af te wikkelen. 

Met verwijzing naar alle relevante stukken voor de jaarvergadering 2020 die hieronder te vinden zijn, vragen we u het volgende.

-           In te stemmen met het verslag van de jaarvergadering op13 maart 2019.

-           Kennis te nemen van het jaarverslag 2019 van de voorzitter ‘Terugblik op 2019, het jaar van “beter met planten”.

-           Kennis te nemen met de jaarrekening 2019 bestaande uit de balans per 31 dec. 2019, de exploitatierekening 2019, de bijbehorende toelichting en het advies van de kascommissie en vervolgens daarmee in te stemmen.

-           In te stemmen met de herziene begroting 2020, de begroting 2021 en het meer jaren investerings- en onderhoudsprogramma.

-           In te stemmen met de benoeming in de vacature van de kascommissie de heer E. Kallen. Hij neemt de plaats in van de heer J. Buiteman die na drie jaar, onder dankzegging voor zijn inbreng, reglementair aftreedt.

-           In te stemmen met de benoeming in de vacature van het bestuur de heer J. Nagtzaam. Hij is de beoogd opvolger van de heer Pellenaars die per 1 januari 2021 het penningmeesterschap neerlegt.

Uw instemming en of vragen kunt u tot 15 jan. insturen naar info@arboretumoudenbosch.nl

Het bestuur zal in zijn eerste vergadering van 2021, mede op basis van de ingekomen reacties en de afwerking daarvan, bezien of de gedane voorstellen op de vereiste instemming kunnen rekenen. Zo ja, dan zal zij vaststellen dat de jaarvergadering op deze alternatieve wijze als afgedaan kan worden beschouwd waarmee de voorstellen tot besluit zijn verheven.

Van harte hopen we dat de jaarvergadering 2021 wel weer op de gebruikelijke wijze kan plaatsvinden. Noteer alvast als datum woensdag 11 maart 2021 in uw agenda. 

We hopen van harte op uw begrip voor en medewerking aan de voorgestelde handelwijze.

Namens het bestuur,

 

C. van de Heijden., secretaris                                         J. van Oosterhout, voorzitter

 

relevante stukken: