Verslag jaarvergadering 2023

Verslag Jaarvergadering 10-3-2023

 1. Opening

De voorzitter, dhr. Van Oosterhout opent de vergadering en heet de vijfentwintig aanwezigen van harte welkom. Bericht van verhindering is er van Wim Rennings, Elly Zwijgers, Gerard en Lydia Walbeek en Carin van der Heijden, onze secretaris. Vanwege haar afwezigheid wordt van de vergadering alleen een ‘aangeklede’ besluitenlijst gemaakt.  

 1. Mededelingen en vaststellen agenda

De agenda wordt vastgesteld met de aanvulling van het verslag van de jaarvergadering 2022 als agendapunt 2a.

2.a Verslag jaarvergadering 2022.  Met de aantekening dat de heer Hans Richter Uitdenbogaardt zijn naam graag en volledig gespeld ziet, wordt het verslag vastgesteld.   

 1. Terugblik op 2022

De voorzitter memoreert het mooie bezoekersaantal, de vele foto shoots, rondleidingen en expositie, alsmede het scholenbezoek, de exposities en de muziekuitvoeringen. Die cijfers bewijzen de waarde van de tuin voor de samenleving. Daarnaast hebben we als tuin grote stappen gemaakt op gebied van collectie, waar we trots op mogen zijn. De voorzitter verwijst verder naar de Terugblik op 2022 in Aesculus 70.

 1. Jaarrekening 2022
 • De penningmeester licht het jaarverslag, de exploitatierekening en de balans nader toe. Met de financiële meevallers van gemeente Halderberge (7.500 vanwege coronasteun en 5.000 van Rabobank t.b.v. verduurzaming succulentenkas) is het ook financieel een uitzonderlijk goed jaar geworden.
 • Verslag kascommissie: dhr. Hans Richter Uitdenbogaardt doet verslag van de bevindingen van de kascommissie. Met de complimenten aan de penningmeester adviseert de commissie het bestuur te dechargeren voor het gevoerde financieel beleid. De voorzitter stelt vast dat de vergadering dit advies deelt.
 • Na een afdoende toelichting van de penningmeester op het feit dat op de ene plaats voor de sponsorbijdragen 3.400 en elders 3.700 staat, gaat de vergadering unaniem akkoord met de jaarrekening 2022 waarmee die is vastgesteld.
 1. Begroting en meerjarenraming

De voorzitter geeft nog enige toelichting op de herziene begroting 2023, de begroting 2024, het meer jaren investering- en onderhoudsprogramma 2023 – 2027 en het overzicht tarieven 2023. De vergadering stemt unaniem in met de begrotingen, meerjarenraming en de tarieven voor 2023.

 1. Benoeming lid in de kascommissie voor de jaarrekening van 2023

Dhr. Emile Kallen treedt volgens rooster af en wordt bedankt voor zijn werkzaamheden. De heer Henk Melissen is bereid om zijn taak over te nemen. De vergadering stemt daar unaniem mee in.

 1. Benoeming c.q. herbenoeming bestuursleden

De voorzitter is content met de uitbreiding van het bestuur met de heer Cees Levering en Lauran Willemsen, die zich beiden aan de vergadering voorstellen. De vergadering gaat hiermee akkoord.

 1. Blik naar de toekomst

De voorzitter spreekt over de actuele zorg m.b.t. het concept-ontwerp voor de herinrichting van het Aloysiushof waarbij het Arboretum circa 200m2 zou moeten inleveren. Daartegen is bezwaar gemaakt en samen met de voorzitter van de begeleidingscommissie is een alternatief gepresenteerd dat hij nog even toelicht.

Verder licht hij toe hoe een campagne is uitgezet onder de basisscholen in de regio met het aanbod van een schoolabonnement. Dit om meer jeugd in de tuin te krijgen. Hij zet uiteen dat onder het project ‘verduurzaming’ o.a. de dubbele beglazing van de succulentenkas en de vervanging van de verwarming daar en in het entreegebouw zijn begrepen. Op het gebied van collectie is het interessant dat de SNP open staat voor het opnemen van onze collectie Aesculus in het Nationale Plantenbestand. In het voorjaar van 2023 verwachten we een visitatiecommissie die daarover advies gaat uitbrengen.

En volgens het meer jaren strategisch beleidsplan is er bijvoorbeeld altijd nog de uitdaging om de grens van 15.000 bezoekers per jaar te overschrijden. Daarvoor zal de samenwerking met andere partners in het religieus erfgoed steviger moeten worden.

De grootste uitdaging en meteen ook het hoogste doel van Stichting Arboretum Oudenbosch is de zorg voor de continuïteit. De gemiddelde leeftijd van de vrijwilligers loopt op mede omdat er natuurlijk verloop is en het aantal nieuwe vrijwilligers dat zich aanmeldt daarbij achterblijft. De voorzitter wil ervoor waken dat deze uitdaging een probleem wordt.

 1. Rondvraag

Ruud de Vos heeft complimenten voor het bestuur en merkt voorts op dat er aandacht moet zijn voor de schoonmaak van de (boom-)bordjes in de tuin.

Frank van Andel zegt dat de gps-apparatuur waarmee leerlingen een zoektocht door de tuin kunnen maken, is verouderd. Hij vraagt of er nagedacht kan worden over een nieuwe educatieve ICT-tool.

Emile Kallen heeft complimenten voor het vele werk dat door vrijwilligers en bestuur wordt verzet en roept iedereen op over zaken en ontwikkelingen met elkaar te overleggen, minder over en weer te klagen en eerst en vooral te kijken naar wat je zelf voor de tuin zou kunnen doen om zaken beter te laten lopen.  

De voorzitter sluit zich aan bij de laatste oproep, dankt de aanwezigen voor hun komst en inbreng en nodigt iedereen uit voor een drankje.

Johan van Oosterhout.