Bezoekvoorwaarden Kamer van Koophandel

Bezoekvoorwaarden

Inleiding

Het arboretum zal binnen de grenzen van de redelijkheid al het mogelijke doen om het bezoek aan de tuin en de door het arboretum georganiseerde tentoonstellingen en activiteiten overeenkomstig de wens van de bezoeker te laten verlopen. Het arboretum spant zich zoveel mogelijk in om overlast of ongemak voor de bezoeker tot een minimum te beperken en de veiligheid van de bezoeker zoveel mogelijk te waarborgen. 

Algemene bepalingen: definities 

Artikel 1.1 Onder het arboretum wordt verstaan de organisatie die de tuin beheert en exploiteert, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, het bestuur en vrijwilligers die bevoegd zijn namens het arboretum op te treden. 

Artikel 1.2 Onder 'de tuin' wordt verstaan het geheel van ruimten (bebouwd en onbebouwd) dat onder de rechts- of beheersbevoegdheid van het bestuur van het arboretum valt, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, tentoonstellingsruimten, koffiekamer, terras, tuin, park, overige buitenruimte, en buitengebouwen. 

Artikel 1.3 Onder `bezoeker' wordt verstaan eenieder die op enigerlei manier, al dan niet (in)direct met het arboretum een overeenkomst sluit met als doel de tuin te betreden en/of een tentoonstelling te bezoeken of een activiteit bij te wonen die door het arboretum wordt georganiseerd voor de reguliere bezoeker tijdens de openingsuren. 

Artikel 1.4 Deze algemene Bezoekvoorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen het arboretum en een bezoeker. De voorwaarden zijn niet van toepassing op bijzondere activiteiten buiten de reguliere openingstijden en/of gericht op andere dan de reguliere bezoeker, zoals in het geval van het gebruik van de vergaderruimte, en dergelijke. 

Aanbiedingen en prijzen 

Artikel 2 Alle door het arboretum gedane prijsopgaven, mededelingen of anderszins verschafte informatie zijn niet vrijblijvend. Het arboretum aanvaardt aansprakelijkheid voor eventuele door het arboretum zelf gemaakte fouten in aan de bezoeker gedane prijsopgaven, mededelingen of anderszins verschafte informatie. Deze aansprakelijkheid geldt alleen voor het eigen informatiemateriaal dat binnen het arboretum aanwezig is op het moment van de aanspraak, dan wel recent door of namens het arboretum is verspreid. Het arboretum is niet aansprakelijk voor fouten die te wijten zijn aan opzet, schuld of nalatigheid van derden. 

Verblijf in het arboretum 

Artikel 3.1 Gedurende het verblijf in het arboretum dient de bezoeker zich in overeenstemming met de openbare orde, de goede zeden en de met betrekking tot de aard van de bezochte activiteit geldende regels van fatsoen te gedragen. De bezoeker is tevens verplicht de door medewerkers van het arboretum gegeven aanwijzingen en instructies direct op te volgen. Indien naar het redelijk oordeel van een daartoe bevoegde medewerker van het arboretum, de bezoeker op enigerlei wijze in strijd met deze normen, aanwijzingen of instructies handelt, kan de bezoeker de verdere toegang tot het arboretum worden ontzegd, zonder dat de bezoeker enig recht heeft op vergoeding van de kosten van het toegangsbewijs of eventuele andere gemaakte kosten. 

Artikel 3.2 Ouders of begeleiders van kinderen zijn te allen tijde verantwoordelijk voor en aanspreekbaar op het gedrag van door hen meegebrachte kinderen. Leraren en begeleiders van groepen zijn verantwoordelijk voor en aanspreekbaar op het gedrag van door hen begeleide groepsleden. 

Artikel 3.3 Het is de bezoeker onder meer verboden om in het arboretum: 

a. aan derden goederen van welke aard dan ook te koop aan te bieden, dan wel kosteloos te verschaffen; 

b. andere bezoekers opzettelijk en langdurig de weg te versperren of het zicht op tentoongestelde objecten te belemmeren; 

c. (huis)dieren mee te nemen, 

d. etenswaren en consumpties mee te nemen in de besloten ruimtes van het arboretum 

e. naar het oordeel van een medewerker van het arboretum gevaarlijke voorwerpen of stoffen mee te nemen 

f. tentoongestelde objecten en tentoonstellingsmateriaal als vitrines, belichting, schotten en dergelijke aan te raken, tenzij dit nadrukkelijk en expliciet is toegestaan. Ouders of begeleiders van kinderen dienen er strikt op toe te zien dat tentoongestelde objecten niet worden aangeraakt door de door hen meegebrachte kinderen. Leraren en begeleiders van groepen zien erop toe, dat de door hen begeleide groepsleden de tentoongestelde objecten niet aanraken. 

Klachten en reclamering 

Artikel 4.1 Het arboretum zal al het mogelijke doen om het bezoek aan het arboretum of de door het arboretum georganiseerde tentoonstellingen en activiteiten overeenkomstig het gepubliceerde aanbod te laten verlopen; hieronder valt ook de verplichting het publiek zo goed mogelijk te informeren over gehele, gedeeltelijke of vervroegde sluiting van de tuin en/of door het arboretum georganiseerde tentoonstellingen. Voorts informeert het arboretum het potentiële publiek over hinder veroorzakende onderhoudswerkzaamheden, verbouwingen of het (her)inrichten van ruimtes. De bezoeker kan hieraan nimmer een recht op schadevergoeding ontlenen. 

Artikel 4.2 Reclame is niet mogelijk met betrekking tot de volgende, niet door het arboretum te vermijden, klachten en omstandigheden, en leiden derhalve nimmer tot enige verplichting tot schadevergoeding door het arboretum aan de bezoeker: 

a. klachten die betrekking hebben op het niet zichtbaar zijn van voorwerpen uit de vaste collectie van het arboretum; 

b. klachten die betrekking hebben op het gedeeltelijk gesloten zijn van het arboretum, waaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, gedeeltelijke sluiting als gevolg van het opbouwen of afbreken van tentoonstellingen en/of tuinwerkzaamheden; 

c. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak veroorzaakt door andere bezoekers, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, geluidsoverlast, ongepast gedrag, diefstal en molest; 

d. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak veroorzaakt door onderhoudswerkzaamheden, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, een verbouwing of het (her)inrichten van ruimtes; 

e. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak veroorzaakt door het niet naar behoren functioneren van faciliteiten in het arboretum. 

Artikel 4.3 Klachten over en verzoeken tot terugvordering inzake de overeenkomst tussen het arboretum en de bezoeker dienen binnen zes weken nadat het bezoek heeft plaatsgevonden, schriftelijk het arboretum te bereiken. Klachten en verzoeken tot reclame die na deze termijn worden ingediend worden niet in behandeling genomen. 

Artikel 4.4 Het bestuur van het arboretum onderzoekt de klacht en beantwoordt deze schriftelijk binnen 30 dagen na ontvangst. Is het onderzoek dan nog niet afgerond, dan wordt dit aan de klager meegedeeld, evenals het vermoedelijke moment waarop dat wel het geval zal zijn. 

Artikel 4.5 De bezoeker kan klachten, reclames en suggesties ter verbetering schriftelijk indienen.

Aansprakelijkheid van het arboretum 

Artikel 5.1 Voor schade ontstaan als gevolg van door het arboretum en/of derden aan bezoeker verstrekte prijsopgaven, mededelingen of andere vormen van informatie is het arboretum nimmer aansprakelijk, behoudens indien en voor zover deze schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of grove schuld van het arboretum en/of zijn medewerkers. 

Artikel 5.2 Het verblijf van de bezoeker in de tuin is voor eigen rekening en risico. Het arboretum is slechts aansprakelijk voor door de bezoeker geleden zaaks- en/of gevolgschade of aan de bezoeker toegebracht letsel die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van opzet of grove schuld van het arboretum, met dien verstande dat alleen die schade voor vergoeding in aanmerking komt, waartegen het arboretum verzekerd is, dan wel naar redelijkheid en billijkheid verzekerd had behoren te zijn. 

Artikel 5.3 In geen enkel geval is het arboretum gehouden een hoger bedrag aan schadevergoeding te betalen dan: 

a. de daadwerkelijk betaalde toegangsprijs of, indien dat meer is; 

b. het door de verzekeraar van het arboretum aan het arboretum ter zake van de schade uitbetaalde bedrag, dan wel;

c. de ter zake van de schade van een andere derde verkregen vergoeding. 

Artikel 5.4 Voor schade veroorzaakt aan voertuigen van de bezoeker is het arboretum nimmer aansprakelijk. 

Artikel 5.5 Het arboretum is nimmer aansprakelijk voor welke (in)directe schade dan ook, ontstaan als (in)direct gevolg van enig gebrek, enige hoedanigheid of omstandigheid aan, in of op enig onroerend zaak waarvan het arboretum houder, (erf)pachter, huurder dan wel eigenaar is of dat anderszins ter beschikking van het arboretum staat, behoudens indien en voor zover de schade het rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld van het arboretum en/of zijn medewerkers. 

Artikel 5.6 Indien het arboretum goederen in ontvangst neemt of indien goederen op welke wijze dan ook waar dan ook door wie dan ook worden gedeponeerd, bewaard en/of achtergelaten zonder dat het het arboretum daarvoor enige vergoeding bedingt, dan is het arboretum nimmer aansprakelijk voor schade aan of in verband met goederen op welke wijze dan ook ontstaan tenzij het arboretum opzettelijk schade heeft toegebracht, of de schade het gevolg is van grove schuld van het arboretum 

Artikel 5.7 De totale aansprakelijkheid van het arboretum wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de bezoekovereenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade en zal in geen geval meer bedragen dan de onder 5.3 beschreven schadevergoedingsregeling. 

Artikel 5.8 In geval van schade door dood of lichamelijk letsel zal de totale aansprakelijkheid van het arboretum in geen geval meer bedragen dan de onder 5.3 beschreven schadevergoedingsregeling. 

Artikel 5.9 Aansprakelijkheid van het arboretum voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst of loon, gemiste besparingen et cetera, is uitgesloten. 

Artikel 5.10 De in artikel 5.3 genoemde maximum bedragen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van het arboretum of een van zijn functionarissen. 

Overmacht 

Artikel 6.1 Als overmacht voor het arboretum, die maakt dat een eventuele daardoor veroorzaakte tekortkoming het arboretum niet kan worden toegerekend, geldt iedere onvoorzienbare omstandigheid die het uitvoeren van de overeenkomst door het arboretum zodanig bemoeilijkt dat, tijdelijk of blijvend, het uitvoeren van de overeenkomst onmogelijk dan wel bezwaarlijk wordt. 

Artikel 6.2 Onder zodanige omstandigheden worden mede verstaan omstandigheden bij personen en/of diensten en/of instellingen waarvan het arboretum gebruik maakt bij het uitvoeren van de bezoekovereenkomst, alsmede alles wat voor voornoemden als overmacht of opschortende dan wel ontbindende voorwaarde geldt, alsmede toerekenbare tekortkoming van voornoemden. 

Gevonden voorwerpen 

Artikel 7.1 Door de bezoeker in het arboretum gevonden voorwerpen kunnen worden afgegeven bij de balie. 

Artikel 7.2 Het arboretum zal zich zoveel mogelijk inspannen om de eigenaar of rechthebbende van het gevonden voorwerp te achterhalen. 

Artikel 7.3 Ingeval de eigenaar of rechthebbende van een gevonden voorwerp zich meldt, heeft deze de keuze zelf de goederen af te halen dan wel deze zich onder rembours toe te laten zenden. In beide gevallen dient de eigenaar of rechthebbende zich deugdelijk te legitimeren. 

Overige voorwaarden 

Artikel 8.1 De toepasselijkheid van deze Bezoekvoorwaarden laat onverlet de eventuele toepasselijkheid van andere (contractuele) voorwaarden en/of regelingen van het arboretum. 

Toepasselijk recht

 Artikel 9.1 Op deze Bezoekvoorwaarden en op de overeenkomst tussen de bezoeker en het arboretum is Nederlands recht van toepassing. 

Artikel 9.2 Alle geschillen die uit de overeenkomst tussen de bezoeker en het arboretum voortvloeien worden uitsluitend ter berechting voorgelegd aan de rechter die bevoegd is in Breda. Deze Bezoekvoorwaarden van het arboretum zijn vastgesteld op 07-07-2017 door het bestuur en gedeponeerd op 07-07-2017 bij de Kamer van Koophandel te Breda.